ງານວາງສະແດງ

a1

ງານວາງສະແດງ Wuhan ຄັ້ງທີ 64

a2

ງານວາງສະແດງ Kunshan ຄັ້ງທີ 63

a3

ງານວາງສະແດງເສີງຕູ່ຄັ້ງທີ 62

a4

ງານວາງສະແດງ Yiwu ຄັ້ງທີ 60

a5

ງານວາງສະແດງ Yantai ຄັ້ງທີ 59

a6

ງານວາງສະແດງສະມາຄົມການສຶກສາໂລກປະເທດສະວິດ 2010

a7

ປີ 2004 ງານວາງສະແດງ Wenzhou